Trauerportal

13. Februar 1939 - 07. Mai 2024
Oberlind, im Mai 2024
08. Mai 1937 - 06. Mai 2024
Brattendorf, im Mai 2024
06. Juli 1940 - 06. Mai 2024
Untermaßfeld, im Mai 2024
31. Juli 1956 - 06. Mai 2024
Schleusingerneundorf, im Mai 2024
29. Januar 1958 - 06. Mai 2024
Obermaßfeld, im Mai 2024
06. Januar 1944 - 05. Mai 2024
Metzels, im Mai 2024
19. Februar 1969 - 05. Mai 2024
Gleichamberg, im Mai 2024
25. Juli 1935 - 04. Mai 2024
Vachdorf, im Mai 2024
18. Januar 1950 - 04. Mai 2024
Jüchsen, im Mai 2024
14. Juli 1939 - 02. Mai 2024
Metzels, im Mai 2024