Trauerportal

14. September 1939 - 23. Mai 2023
Herpf, im Mai 2023
13. Juni 1933 - 22. Mai 2023
Träbes, im Mai 2023
18. Juli 1929 - 22. Mai 2023
Walldorf, im Mai 2023
29. November 1937 - 22. Mai 2023
Mausendorf, im Mai 2023
11. Juni 1951 - 21. Mai 2023
Meiningen, im Mai 2023
27. Mai 1951 - 21. Mai 2023
Meiningen, im Mai 2023
26. Juli 1949 - 20. Mai 2023
Weidhausen, im Mai 2023
26. August 1942 - 19. Mai 2023
Schwarzbach, im Mai 2023
04. Februar 1977 - 17. Mai 2023
Breitenbach, im Mai 2023
04. Februar 1977 - 17. Mai 2023
Breitenbach, im Mai 2023