Trauerportal

16. Juni 1940 - 29. Mai 2023
Waffenrod, im Mai 2023
06. August 1955 - 29. Mai 2023
Wasungen, im Mai 2023
12. April 1939 - 27. Mai 2023
Wasungen, im Mai 2023
29. November 1947 - 26. Mai 2023
Jagdshof, im Mai 2023
20. Januar 1943 - 26. Mai 2023
Kaltensundheim, im Mai 2023
14. Juni 1968 - 25. Mai 2023
Schleusingen, im Mai 2023
01. Dezember 1927 - 25. Mai 2023
Neubrunn, im Mai 2023
14. September 1939 - 23. Mai 2023
Herpf, im Mai 2023
18. Juli 1929 - 22. Mai 2023
Walldorf, im Mai 2023
29. November 1937 - 22. Mai 2023
Mausendorf, im Mai 2023